انتقاد کنید پیشنهاد دهید

از صنایع رباتیک ایران انتقاد کنید و پیشنهاد دهید

جهت انتقاد از مجموعه صنایع رباتیک ایران و ارائه پیشنهاد خود به این شرکت میتوانید از طریق آدرس الکترونیکی iranrobo11@gmail.com اقدام کنید.

همانطور که میدانید بهترین روش برای کمک به یکدیگر انتقاد است پس لطفا برای بهبود شرایط همیشه از ما تا میتوانید انتقاد کنید و ارائه طریق دهید.

درصورت امکان نام خود وشماره تماس خود را نیز در صورت صلاحدید در ایمیل خود درج نمایید.