اهداف - صنایع رباتیک ایران

صنایع رباتیک ایران بزرگترین تولید کننده رباتهای آموزشی(ربات مهندس کوچولوی من)

ما مشتری گرا هستیم.این بدان معنی است که ما دائما کیفیت،ظاهر،احساس و درک  محصولات و ساختار شرکتمان را بهبود می بخشیم  تا با انتظارات مشریان منطبق و حتی از آن فراتر رویم و بیشترین ارزش را برای آنها بیافرینیم .

صنایع رباتیک ایران رهبر خلاقیت و طراحی ، که درصددیم به نمایندگان در تمام سطوح مهارتی کمک کنیم تا به حداکثر توانایی خود دست یابند که بوسیله هریک از محصولاتی که به بازار می آوریم صورت میگیرد.

ما موسسه ای هستیم که مسئول آموزش وخلاقیت است .

ما متعهدیم که پیوسته برندها و محصولاتمان را قوت دهیم  تا موقعیت رقابتیمان را بهبود بخشیم .

 

اهداف رباتیک دانش آموزی