خرید محصولات رباتیک

بانک ملی ایران

شماره حساب: 0217121830003  (بنام : شرکت نسل برتر طراحان رباتیک)

 شماره کارت مدیریت شرکت : 6037991837872658 (بنام مدیریت مرکز : مرتضی وطن دوست)

خرید محصولات رباتیک آراد صنایع رباتیک ایران

تلفن تماس جهت خرید محصولات رباتیک : 09150105007 خانم مهندس مقدم